Urheiluhierojakurssin opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma sisältää kolmen Opetushallituksen määräämän tutkinnon osaamisvaatimuksia

 1. Hieronnan ammattitutkinto kokonaisuudessaan.
 2. Opintokokonaisuus Urheilijan lihashuolto -tutkinnon osasta (Hieronnan erikoisammattitutkinto)
 3. Opintokokonaisuus Yksilöllinen liikunnan ohjaaminen -tutkinnon osasta (Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto)

.

Valittavissa olevat opetussuunnitelmat

 1. Urheiluhieroja
 2. Urheiluhieroja PT
 3. Hieroja
 4. Hieroja / PT

Valittavissa olevat opiskelutavat

 1. Opinnot arkisin (päätoimiset opinnot)
 2. Opinnot viikonloppuisin (sivutoimiset tai päätoimiset opinnot)

.

Opetussuunnitelma

.Anatomia

 • Palpoitavissa olevat luiset rakenteet ja lihakset.
 • Palpoitavissa oleva vaurioalttiit hermo-, verisuoni- ja imusuonirakenteet.
 • Raajanivelten rakenteet.

Fysiologia

 • Ihmisen terveyskunto ja toimintakyky, kestävyyskunto, tuki- ja liikuntaelimistön kunto, motorinen kunto, aineenvaihdunta ja kehon koostumus.
 • Ruuansulatuselimistö.
 • Hengityselimistö.
 • Hermosto.
 • Sydän ja verenkiertoelimistö.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja -vammat

 • Tuki- ja liikuntaelinsairaudet.
 • Liikunta- ja urheiluvammat.

Kansansairaudet

 • Kansansairauksien riskitekijöiden merkitys terveydelle.
 • Kansansairauksien ennaltaehkäisyä koskevat tavoitteet ja keinot hierojan työn kannalta.

Potilaan esitiedot ja tutkiminen

 • Potilasasiakirjoja ja henkilötietojen käsittelyä ja säilyttämistä koskevat säädökset.
 • Potilaan haastattelu ja havainnointi.
 • Potilaan terveyshistoria, terveydelliset rajoitukset ja lääkitykset.
 • Potilaan toimintakyky ja terveyskunto.
 • Potilaan työ ja harrastukset.
 • Potilaan liikuntaelinten vamma- ja hoitohistoria.
 • Potilaan liikkumista heikentävät tekijät ja vammautumiselle altistavat tekijät.
 • Potilaan fyysinen aktiivisuus osana arkea ja liikunta- ja ravintotottumukset.
 • Potilaan kansansairaudet.

Potilaan tuki- ja liikuntaelimistön tutkiminen

 • Potilaan ryhdin ja raajanivelten asennon havainnoiminen ja pehmytosien joustavuus.
 • Eri kudosrakenteiden palpoiminen, mahdollisen turvotuksen havainnoiminen.
 • Nivelten aktiivinen ja passiivinen liikkuvuus, nivelpintojen liukuminen ja nivelväljyyden testaaminen sekä nivelten loppujouston testaaminen.
 • Lihastoiminnan, -tasapainon ja -kunnon testaaminen.
 • Potilaan tuki- ja liikuntaelimistön tila ja sen merkitys liikuntasuorituksille.
 • Potilaan tutkimisessa esille tulleiden syyseuraussuhteita ja vaivan pitkittymisen riskit.
 • Potilaan hoidon tarve ja vasta-aiheet.
 • Toteutuneen hoidon vaikutuksien arvioimisen suunnitelma.
 • Potilaan muutosprosessin hyötyjen arvioimisen suunnitelma.
 • Potilaan kehittymisen testaaminen ja arvioiminen eri osa-alueilla mukaan lukien.
 • Liikunnallisen elämäntavan omaksuminen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistyminen.

Hoitosuunnitelma

 • Ajantasaisen tutkimustieto ja terveydenhuollon hoitosuositukset hoito- ja liikuntasuunnitelman perustana.
 • Potilaan resurssit ja tavoitteet, muutosvalmius, asenteet sekä vastoinkäymisissä tukeminen.
 • Potilaan terveyden edistämisen suunnitelma, terveyttä ja hyvinvointia edistävät valinnat sekä liikunta- ja ravintopäiväkirja ja muu hyvinvointiteknologia.
 • Potilaan raajanivelten liikkuvuutta edistävien hoitomenetelmien valitseminen ja vasta-aiheet.
 • Hieronnan perusotteet, urheiluhieronnalliset otteet, niiden aiheet ja vasta-aiheet.
 • Lihashuollon tukitoimet.
 • Potilaan hoitosuunnitelman laatiminen ja sen kirjaaminen.
 • Potilaan hoidon suunnittelu yhteistyössä muiden terveydenhuoltoalan ammattihenkilöiden kanssa.
 • Potilaan kansansairauksien ennaltaehkäisyä koskevat tavoitteet ja keinot osana hoitosuunnitelmaa.
 • Urheilijan valmennustavoitetta edistävän lihashuollon suunnitelma osana harjoitus- ja kilpailuohjelmaa.
 • Ravinnon, levon, palautumisen ja riittävän unen merkitys osana hoito- ja liikuntasuunnitelmaa.

Ergonomia

 • Työergonomian perusteet.
 • Työvälineiden käyttö ja niiden optimaaliset säätömahdollisuudet.
 • Työasu, suojaimet ja aseptiikka.
 • Hoitovälineiden ja -laitteiden käyttöturvallisuusohjeet.
 • Hoito- ja liikunta-alan kuormittavuustekijöiden vaikutukset työhyvinvointiin.
 • Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen rytmittäminen.
 • Oma terveys ja riittävä fyysinen aktiivisuus.
 • Arjen rasituksen ja levon yhteen sovittaminen.
 • Palautumisen ja riittävän unen merkitys hyvinvointiin ja suorituskykyyn.
 • Omien elämäntapojen vaikutus työhyvinvointiin.
 • Potilasturvallisuus, esteettömyys, esteettisyys ja yksityisyyden suoja hoitotilassa.
 • Turvallisuus- ja omavalvontasuunnitelma potilastyössä.

Potilaan hoitaminen

 • Potilaan avustaminen turvallisessa liikkumisessa ja siirtymisessä sekä sopivaan asentoon.
 • Potilaan fyysinen ja psyykkinen turvallisuus.
 • Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan hieronnan toteuttaminen ja toteutuneen hoidon arvioiminen.
 • Raajanivelten liikkuvuutta edistävän hieronnan toteutus.
 • Pehmytkudoksien kireyttä lieventävien hoitomenetelmien ja nivelkäsittelyjen toteutus.
 • Lihasten aktiiviset ja passiiviset venytykset.
 • Raajanivelten turvotusta vähentävien tukisidosten ja teippauksien toteutus.
 • Hiertymien ja muiden ihovaurioiden hoitaminen.
 • Urheilijan hierominen laji, harjoitus- ja kilpailukauden tavoitteet ja rytmitys sekä palautumisen tarve huomioiden.
 • Urheiluvammojen ehkäiseminen ja niiden hoitamisen ohjaaminen urheilijan osaamisen rajoissa.
 • Muiden asiantuntijoiden ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden konsultoinnit potilaan lihashuollon arvioinnissa.
 • Virheellisiä liikemalleja korjaavat lihaksia vahvistavat ja kehon hallintaa edistävät sekä palauttavat harjoitteet.
 • Tavallisimpien kansansairauksien ennaltaehkäiseminen osana hoitamista.
 • Liikuntapaikkojen turvallisuussuunnitelmat ja liikunnanohjaustilanteen riskikartoitus.
 • Liikuntaympäristön ja varusteiden soveltuvuus, turvallisuus ja hygieenisyys.
 • Liikuntamuotojen ja liikunnan rasittavuuteen liittyvät turvallisuusnäkökohdat.
 • Liikuntaympäristön saavutettavuus, esteettömyys ja viihtyisyys.
 • Hoidon jatkuvuuden varmistamisen kirjaukset.
 • Kestävän kehityksen periaatteiden mukainen toiminta.

Potilaan ohjaaminen

 • Liikunnan eettiset periaatteet ja arvot ohjaamisen perustana.
 • Terveystavoitteelliset liikuntasuositukset.
 • Ohjatun liikunnan vakuutuskäytännöt.
 • Kansalliset ravitsemussuositukset pää- ja suojaravintoaineista, niiden merkitys hyvinvointiin sekä oikea ateriarytmi ja energiatasapaino.
 • Ravitsemussuositukset ennen fyysistä suoritusta, suorituksen aikana ja palautumisvaiheessa.
 • Terveellisiin elämäntapoihin ja elämäntapojen tarkkailu ja arviointi.
 • Tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien ehkäisy ja omahoito.
 • Liikunnan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen merkitys.
 • Tavallisimpien kansansairauksien riskitekijöiden tunnistaminen ja niiden ennaltaehkäisy.
 • Elämäntapamuutosten tarpeen tunnistaminen ja arvioiminen.
 • Terveydentilaa ja toimintakykyä kuvaavien tavallisimpien mittaustuloksien seurantaan kannustaminen.
 • Painonhallinnan ja päihteiden käytön vaikutukset hyvinvointiin ja liikuntasuoritukseen.
 • Potilaan omahoidon ja kirjallisien omahoito-ohjeiden käyttö.
 • Urheilijan ohjaaminen muun terveydenhuollon tai liikunta-alan ammattihenkilön hoitoon tai ohjaukseen.
 • Motorisia yksikköjä aktivoivat harjoitteet.
 • Pysyvään liikunnalliseen elämäntapaan ohjaaminen.
 • Vaihtoehtoiset liikuntamuodot ja harjoitteet.
 • Ohjauksen kirjaaminen henkilötietojen käsittelyä ja säilyttämistä koskevien säädösten mukaisesti.
 • Ohjaamisen jatkuvuuden varmistamisen kirjaukset.
 • Antidoping-säännökset.

Fysikaaliset hoidot ja ensiapu

 • Kylmä- ja pintalämpöhoidot sekä TENS-hoitojen antaminen.
 • Tarvittavien ensiapuvälineiden saatavuuden varmistaminen. *
 • Ensiavun antaminen ja jatkohoitoon toimittaminen sairaus- ja tapaturmatilanteissa. *
 • Tapaturmasta tai sairastumisesta tiedottaminen. *

Asiakaspalvelu, viestintä ja työyhteisössä toimiminen

 • Potilaan kohtaaminen, kommunikointi, kielitaito ja ymmärretyksi tulemisen varmistaminen.
 • Yhteistyökykyinen toiminta erilaisten potilaiden kanssa.
 • Yhteistyösuunnitelman laatiminen ja verkostoituminen hieronta-alan ammattilaisten kanssa.
 • Viestintä ja kansainvälinen vuorovaikutus hieronta-alalla.
 • Muutosprosessiin ja ohjausosaamiseen liittyviä luotettavia lähteitä.
 • Ammatillisten tiedonhankinnantaitojen kehittäminen ja tiedon luotettavuuden arvioiminen.
 • Työlainsäädännön määräykset ja työsopimuksen ehdot.
 • Työyhteisön toimintaperiaatteet ja -ohjeet.
 • Työturvallisuuslait ja -asetukset sekä työyksikön turvallisuussuunnitelma.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöä ohjaavat säädökset ja eettiset ohjeet.
 • Omista työtehtävistä vastaaminen noudattaen työyhteisön toimintaperiaatteita ja -ohjeita.
 • Asiakaspalaute ja palautteen ammatillinen vastaanottaminen, sen dokumentoiminen ja hyödyntäminen.
 • Itsearviointi ja palautteet ammattitaidon ja sen riittävyyden kehittämisessä.
 • Työn laadun arviointi ja työyhteisön kehittämissuunnitelma.
 • Oman toiminnan vaikutus työyhteisön hyvinvointiin.
 • Omasta psyykkisestä työ- ja toimintakyvystä huolehtiminen.
 • Yrittäjän ja työntekijän apuna toimivat oman alueen toimijat ja organisaatiot.

Yrittäjänä toimiminen

 • Ammatinharjoittamista ja yritystoimintaa ohjaavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä ohjaavat säädökset ja eettiset ohjeet sekä kestävän kehityksen periaatteet.
 • Yritysmuoto, yrityksen perustamisasiakirjat sekä mahdollisesti tarvittavat lupahakemukset ja muut sopimusasiakirjat toimialaa koskevien säädösten mukaisesti.
 • Yritystoiminnan aloittamisessa tarvittavat ilmoitus-, rekisteröinti-, vero- ja vakuutuslomakkeet.
 • Liiketoiminnan toimitilat, tarvittavat kalusteet, välineet ja laitteet
 • Toimipisteen sijainti ja sen tarjoamat nykyiset ja lähitulevaisuuden asiakasryhmät, palvelut ja tuotteet.
 • Liiketoiminnan aloittamissuunnitelman arvioiminen ja kehittäminen.
 • Talouden suunnittelu ja tuotteiden hinnoittelu.
 • Kirjanpidon, kassavirran ja kannattavuuden seuranta ja arviointi.
 • Liiketoiminnan myynti- ja markkinointimenetelmät.
 • Liiketoiminnan tulevaisuuden suunnitelma, riskit ja mahdollisuudet.
 • Liiketoiminnan kannalta keskeisten sidosryhmien välinen yhteistyö.
 • Yrittäjämäisen toiminnan ja johtajuuden kehittäminen hierojan työssä.
 • Hierojan ammatin arvostuksen edistäminen.
 • Hierontatyön kehittämisen kohteet itsearvioinnin sekä potilailta ja alan ammattihenkilöiltä saadun palautteen perusteella.
 • Liiketoiminnan palvelujen nykyiset markkinat, vallitseva kilpailutilanne ja tärkeimmät kilpailijat.
 • Toimipisteen sijoittuminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään.

Yhteensä n. 220 osp. Lue lisää osaamispisteistä.

. .

Esimerkki

Opetussuunnitelma, kun valintana on suorittaa Hieronnan ammattitutkinto, 150 osp.

.

Anatomia

 • Palpoitavissa olevat luiset rakenteet ja lihakset.
 • Palpoitavissa oleva vaurioalttiit hermo-, verisuoni- ja imusuonirakenteet.
 • Raajanivelten rakenteet.

Fysiologia

 • Ihmisen terveyskunto ja toimintakyky sekä tuki- ja liikuntaelimistön kunto.
 • Ruuansulatuselimistö.
 • Hengityselimistö.
 • Hermosto.
 • Sydän ja verenkiertoelimistö.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja -vammat

 • Tuki- ja liikuntaelinsairaudet.
 • Liikunta- ja urheiluvammat.

Kansansairaudet

 • Kansansairauksien riskitekijöiden merkitys terveydelle.
 • Kansansairauksien ennaltaehkäisyä koskevat tavoitteet ja keinot hierojan työn kannalta.

Potilaan esitiedot ja tutkiminen

 • Potilasasiakirjoja ja henkilötietojen käsittelyä ja säilyttämistä koskevat säädökset.
 • Potilaan haastattelu ja havainnointi.
 • Potilaan terveyshistoria, terveydelliset rajoitukset ja lääkitykset.
 • Potilaan toimintakyky ja terveyskunto.
 • Potilaan työ ja harrastukset.
 • Potilaan liikuntaelinten vamma- ja hoitohistoria.
 • Potilaan liikkumista heikentävät tekijät ja vammautumiselle altistavat tekijät.
 • Potilaan fyysinen aktiivisuus osana arkea ja liikunta- ja ravintotottumukset.
 • Potilaan kansansairaudet.

Potilaan tuki- ja liikuntaelimistön tutkiminen

 • Potilaan ryhdin ja raajanivelten asennon havainnoiminen ja pehmytosien joustavuus.
 • Eri kudosrakenteiden palpoiminen, mahdollisen turvotuksen havainnoiminen.
 • Nivelten aktiivinen ja passiivinen liikkuvuus, nivelpintojen liukuminen ja nivelväljyyden testaaminen sekä nivelten loppujouston testaaminen.
 • Lihastoiminnan, -tasapainon ja -kunnon testaaminen.
 • Potilaan tuki- ja liikuntaelimistön tila ja sen merkitys liikuntasuorituksille.
 • Potilaan tutkimisessa esille tulleiden syyseuraussuhteita ja vaivan pitkittymisen riskit.
 • Potilaan hoidon tarve ja vasta-aiheet.
 • Toteutuneen hoidon vaikutuksien arvioimisen suunnitelma.
 • Potilaan muutosprosessin hyötyjen arvioimisen suunnitelma.
 • Potilaan kehittymisen testaaminen ja arvioiminen eri osa-alueilla.
 • Liikunnallisen elämäntavan omaksuminen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistyminen.

Hoitosuunnitelma

 • Ajantasaisen tutkimustieto ja terveydenhuollon hoitosuositukset hoito- ja liikuntasuunnitelman perustana.
 • Potilaan resurssit ja tavoitteet, muutosvalmius, asenteet sekä vastoinkäymisissä tukeminen.
 • Potilaan terveyden edistämisen suunnitelma, terveyttä ja hyvinvointia edistävät valinnat sekä ja ravintopäiväkirja.
 • Potilaan raajanivelten liikkuvuutta edistävien hoitomenetelmien valitseminen ja vasta-aiheet.
 • Hieronnan perusotteet, niiden aiheet ja vasta-aiheet.
 • Lihashuollon tukitoimet.
 • Potilaan hoitosuunnitelman laatiminen ja sen kirjaaminen.
 • Potilaan hoidon suunnittelu yhteistyössä muiden terveydenhuoltoalan ammattihenkilöiden kanssa.
 • Potilaan kansansairauksien ennaltaehkäisyä koskevat tavoitteet ja keinot osana hoitosuunnitelmaa.
 • Ravinnon, levon, palautumisen ja riittävän unen merkitys osana hoito- ja liikuntasuunnitelmaa.

Ergonomia

 • Työergonomian perusteet.
 • Työvälineiden käyttö ja niiden optimaaliset säätömahdollisuudet.
 • Työasu, suojaimet ja aseptiikka.
 • Hoitovälineiden ja -laitteiden käyttöturvallisuusohjeet.
 • Hoitoalan kuormittavuustekijöiden vaikutukset työhyvinvointiin.
 • Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen rytmittäminen.
 • Oma terveys ja riittävä fyysinen aktiivisuus.
 • Arjen rasituksen ja levon yhteen sovittaminen.
 • Palautumisen ja riittävän unen merkitys hyvinvointiin ja suorituskykyyn.
 • Omien elämäntapojen vaikutus työhyvinvointiin.
 • Potilasturvallisuus, esteettömyys, esteettisyys ja yksityisyyden suoja hoitotilassa.
 • Turvallisuus- ja omavalvontasuunnitelma potilastyössä.

Potilaan hoitaminen

 • Potilaan avustaminen turvallisessa liikkumisessa ja siirtymisessä sekä sopivaan asentoon.
 • Potilaan fyysinen ja psyykkinen turvallisuus.
 • Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan hieronnan toteuttaminen ja toteutuneen hoidon arvioiminen.
 • Raajanivelten liikkuvuutta edistävän hieronnan toteutus.
 • Pehmytkudoksien kireyttä lieventävien hoitomenetelmien ja nivelkäsittelyjen toteutus.
 • Lihasten aktiiviset ja passiiviset venytykset.
 • Raajanivelten turvotusta vähentävien tukisidosten ja teippauksien toteutus.
 • Hiertymien ja muiden ihovaurioiden hoitaminen.
 • Muiden asiantuntijoiden ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden konsultoinnit potilaan lihashuollon arvioinnissa.
 • Virheellisiä liikemalleja korjaavat lihaksia vahvistavat ja kehon hallintaa edistävät sekä palauttavat harjoitteet.
 • Tavallisimpien kansansairauksien ennaltaehkäiseminen osana hoitamista.
 • Hoidon jatkuvuuden varmistamisen kirjaukset.
 • Kestävän kehityksen periaatteiden mukainen toiminta.

Potilaan ohjaaminen

 • Liikunnan eettiset periaatteet ja arvot ohjaamisen perustana.
 • Terveystavoitteelliset liikuntasuositukset.
 • Kansalliset ravitsemussuositukset pää- ja suojaravintoaineista, niiden merkitys hyvinvointiin sekä oikea ateriarytmi ja energiatasapaino.
 • Ravitsemussuositukset ennen fyysistä suoritusta, suorituksen aikana ja palautumisvaiheessa.
 • Terveellisiin elämäntapoihin ja elämäntapojen tarkkailu ja arviointi.
 • Tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien ehkäisy ja omahoito.
 • Tavallisimpien kansansairauksien riskitekijöiden tunnistaminen ja niiden ennaltaehkäisy.
 • Elämäntapamuutosten tarpeen tunnistaminen ja arvioiminen.
 • Motorisia yksikköjä aktivoivat harjoitteet.
 • Pysyvään liikunnalliseen elämäntapaan ohjaaminen.
 • Ohjauksen kirjaaminen henkilötietojen käsittelyä ja säilyttämistä koskevien säädösten mukaisesti.
 • Ohjaamisen jatkuvuuden varmistamisen kirjaukset.

Fysikaaliset hoidot ja ensiapu

 • Kylmä- ja pintalämpöhoidot sekä TENS-hoitojen antaminen.
 • Tarvittavien ensiapuvälineiden saatavuuden varmistaminen. *
 • Ensiavun antaminen ja jatkohoitoon toimittaminen sairaus- ja tapaturmatilanteissa. *
 • Tapaturmasta tai sairastumisesta tiedottaminen. *

Asiakaspalvelu, viestintä ja työyhteisössä toimiminen

 • Potilaan kohtaaminen, kommunikointi, kielitaito ja ymmärretyksi tulemisen varmistaminen.
 • Yhteistyökykyinen toiminta erilaisten potilaiden kanssa.
 • Yhteistyösuunnitelman laatiminen ja verkostoituminen hieronta-alan ammattilaisten kanssa.
 • Viestintä ja kansainvälinen vuorovaikutus hieronta-alalla.
 • Ammatillisten tiedonhankinnantaitojen kehittäminen ja tiedon luotettavuuden arvioiminen.
 • Työlainsäädännön määräykset ja työsopimuksen ehdot.
 • Työyhteisön toimintaperiaatteet ja -ohjeet.
 • Työturvallisuuslait ja -asetukset sekä työyksikön turvallisuussuunnitelma.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöä ohjaavat säädökset ja eettiset ohjeet.
 • Omista työtehtävistä vastaaminen noudattaen työyhteisön toimintaperiaatteita ja -ohjeita.
 • Asiakaspalaute ja palautteen ammatillinen vastaanottaminen, sen dokumentoiminen ja hyödyntäminen.
 • Itsearviointi ja palautteet ammattitaidon ja sen riittävyyden kehittämisessä.
 • Työn laadun arviointi ja työyhteisön kehittämissuunnitelma.
 • Oman toiminnan vaikutus työyhteisön hyvinvointiin.
 • Omasta psyykkisestä työ- ja toimintakyvystä huolehtiminen.
 • Yrittäjän ja työntekijän apuna toimivat oman alueen toimijat ja organisaatiot.

Yrittäjänä toimiminen

 • Ammatinharjoittamista ja yritystoimintaa ohjaavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä ohjaavat säädökset ja eettiset ohjeet sekä kestävän kehityksen periaatteet.
 • Yritysmuoto, yrityksen perustamisasiakirjat sekä mahdollisesti tarvittavat lupahakemukset ja muut sopimusasiakirjat toimialaa koskevien säädösten mukaisesti.
 • Yritystoiminnan aloittamisessa tarvittavat ilmoitus-, rekisteröinti-, vero- ja vakuutuslomakkeet.
 • Liiketoiminnan toimitilat, tarvittavat kalusteet, välineet ja laitteet
 • Toimipisteen sijainti ja sen tarjoamat nykyiset ja lähitulevaisuuden asiakasryhmät, palvelut ja tuotteet.
 • Liiketoiminnan aloittamissuunnitelman arvioiminen ja kehittäminen.
 • Talouden suunnittelu ja tuotteiden hinnoittelu.
 • Kirjanpidon, kassavirran ja kannattavuuden seuranta ja arviointi.
 • Liiketoiminnan myynti- ja markkinointimenetelmät.
 • Liiketoiminnan tulevaisuuden suunnitelma, riskit ja mahdollisuudet.
 • Liiketoiminnan kannalta keskeisten sidosryhmien välinen yhteistyö.
 • Yrittäjämäisen toiminnan ja johtajuuden kehittäminen hierojan työssä.
 • Hierojan ammatin arvostuksen edistäminen.
 • Hierontatyön kehittämisen kohteet itsearvioinnin sekä potilailta ja alan ammattihenkilöiltä saadun palautteen perusteella.
 • Liiketoiminnan palvelujen nykyiset markkinat, vallitseva kilpailutilanne ja tärkeimmät kilpailijat.
 • Toimipisteen sijoittuminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään.

Yhteensä 150 osp. Lue lisää osaamispisteistä.

* sisältyy ensiapukoulutukseen

.

Hieronnan ammattitutkinnon suorittamisen jälkeen

Hieronnan ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen jälkeen on mahdollista itsenäisesti suorittaa myös tutkinnon osa Hieronnan erikoisammattitutkinnosta Urheilijan lihashuolto sekä tutkinnon osa Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnosta, Yksilöllinen liikunnan ohjaaminen. TU ei osallistu tutkintojen organisoimiseen.

Hieronnan ammattitutkinnon suorittamisen jälkeen haetaan koulutettu hieroja -ammattinimikkeen käyttöoikeutta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ohjeiden mukaisesti. Hieronnan ammattitutkinnon suorittaneen rekisteröinti terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin tapahtuu koulutettu hieroja -nimikkeellä. Koulutettu hieroja on nimikesuojattu ammattihenkilö terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaisesti.

.

Opetushallituksen tutkintojen perusteet

Hieronnan ammattitutkinto 

Erikoishieronnan ammattitutkinto

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto

© Tampereen Urheiluhierojakoulu