Urheiluhierojakurssin opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma sisältää kolmen tutkinnon osaamisvaatimuksia

 1. Hieronnan ammattitutkinto kokonaisuudessaan
 2. Urheilijan lihashuolto -tutkinnon osa (Hieronnan erikoisammattitutkinto)
 3. Yksilöllinen liikunnan ohjaaminen -tutkinnon osa (Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto)

.

Valittavissa olevat koulutukset

 1. Urheiluhieroja
 2. Urheiluhieroja PT

Valittavissa olevat opiskelutavat

 1. Opinnot arkisin (päätoimiset opinnot)
 2. Opinnot viikonloppuisin (sivutoimiset tai päätoimiset opinnot)

.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma valmistaa suorittamaan hieronnan ammattitutkinnon 150 osaamispistettä (osp).

.

Tutkinnon pakolliset osat

• Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, 70 osp.

• Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen, 30 osp.

.

Tutkinnon valinnaiset osat

• Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen, 25 osp.

• Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä, 25 osp.

.

Lisävalinnaiset opintokokonaisuudet

• Urheilijan lihashuolto, 45 osp (Hieronnan erikoisammattitutkinto)

• Yksilöllinen liikunnan ohjaaminen, 25 osp (Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, Personal Trainer -koulutus)

Viikonloppuna opiskelevan koulutuksen lisävalinnaiset opinnot opiskellaan arkisin opiskelevan ryhmän mukana.

.

Opetussuunnitelman sisältöä

.

Anatomia

 • Palpoitavissa olevat luiset rakenteet ja lihakset.
 • Palpoitavissa oleva vaurioalttiit hermo-, verisuoni- ja imusuonirakenteet.
 • Raajanivelten rakenteet.

Fysiologia

 • Ihmisen terveyskunto ja toimintakyky, kestävyyskunto, tuki- ja liikuntaelimistön kunto, motorinen kunto, aineenvaihdunta ja kehon koostumus.
 • Ruuansulatuselimistö.
 • Hengityselimistö.
 • Hermosto.
 • Sydän ja verenkiertoelimistö.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja -vammat

 • Tuki- ja liikuntaelinsairaudet.
 • Liikunta- ja urheiluvammat.

Kansansairaudet

 • Kansansairauksien riskitekijöiden merkitys terveydelle.
 • Kansansairauksien ennaltaehkäisyä koskevat tavoitteet ja keinot hierojan työn kannalta.

Potilaan esitiedot ja tutkiminen

 • Potilasasiakirjoja ja henkilötietojen käsittelyä ja säilyttämistä koskevat säädökset.
 • Potilaan haastattelu ja havainnointi.
 • Potilaan terveyshistoria, terveydelliset rajoitukset ja lääkitykset.
 • Potilaan toimintakyky ja terveyskunto.
 • Potilaan työ ja harrastukset.
 • Potilaan liikuntaelinten vamma- ja hoitohistoria.
 • Potilaan liikkumista heikentävät tekijät ja vammautumiselle altistavat tekijät.
 • Potilaan fyysinen aktiivisuus osana arkea ja liikunta- ja ravintotottumukset.
 • Potilaan kansansairaudet.

Potilaan tuki- ja liikuntaelimistön tutkiminen

 • Potilaan ryhdin ja raajanivelten asennon havainnoiminen ja pehmytosien joustavuus.
 • Eri kudosrakenteiden palpoiminen, mahdollisen turvotuksen havainnoiminen.
 • Nivelten aktiivinen ja passiivinen liikkuvuus, nivelpintojen liukuminen ja nivelväljyyden testaaminen sekä nivelten loppujouston testaaminen.
 • Lihastoiminnan, -tasapainon ja -kunnon testaaminen.
 • Potilaan tuki- ja liikuntaelimistön tila ja sen merkitys liikuntasuorituksille.
 • Potilaan tutkimisessa esille tulleiden syyseuraussuhteita ja vaivan pitkittymisen riskit.
 • Potilaan hoidon tarve ja vasta-aiheet.
 • Toteutuneen hoidon vaikutuksien arvioimisen suunnitelma.
 • Potilaan muutosprosessin hyötyjen arvioimisen suunnitelma.
 • Potilaan kehittymisen testaaminen ja arvioiminen eri osa-alueilla mukaan lukien.
 • Liikunnallisen elämäntavan omaksuminen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistyminen.

Hoitosuunnitelma

 • Ajantasaisen tutkimustieto ja terveydenhuollon hoitosuositukset hoito- ja liikuntasuunnitelman perustana.
 • Potilaan resurssit ja tavoitteet, muutosvalmius, asenteet sekä vastoinkäymisissä tukeminen.
 • Potilaan terveyden edistämisen suunnitelma, terveyttä ja hyvinvointia edistävät valinnat sekä liikunta- ja ravintopäiväkirja ja muu hyvinvointiteknologia.
 • Potilaan raajanivelten liikkuvuutta edistävien hoitomenetelmien valitseminen ja vasta-aiheet.
 • Hieronnan perusotteet, urheiluhieronnalliset otteet, niiden aiheet ja vasta-aiheet.
 • Lihashuollon tukitoimet.
 • Potilaan hoitosuunnitelman laatiminen ja sen kirjaaminen.
 • Potilaan hoidon suunnittelu yhteistyössä muiden terveydenhuoltoalan ammattihenkilöiden kanssa.
 • Potilaan kansansairauksien ennaltaehkäisyä koskevat tavoitteet ja keinot osana hoitosuunnitelmaa.
 • Urheilijan valmennustavoitetta edistävän lihashuollon suunnitelma osana harjoitus- ja kilpailuohjelmaa.
 • Ravinnon, levon, palautumisen ja riittävän unen merkitys osana hoito- ja liikuntasuunnitelmaa.

Ergonomia

 • Työergonomian perusteet.
 • Työvälineiden käyttö ja niiden optimaaliset säätömahdollisuudet.
 • Työasu, suojaimet ja aseptiikka.
 • Hoitovälineiden ja -laitteiden käyttöturvallisuusohjeet.
 • Hoito- ja liikunta-alan kuormittavuustekijöiden vaikutukset työhyvinvointiin.
 • Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen rytmittäminen.
 • Oma terveys ja riittävä fyysinen aktiivisuus.
 • Arjen rasituksen ja levon yhteen sovittaminen.
 • Palautumisen ja riittävän unen merkitys hyvinvointiin ja suorituskykyyn.
 • Omien elämäntapojen vaikutus työhyvinvointiin.
 • Potilasturvallisuus, esteettömyys, esteettisyys ja yksityisyyden suoja hoitotilassa.
 • Turvallisuus- ja omavalvontasuunnitelma potilastyössä.

Potilaan hoitaminen

 • Potilaan avustaminen turvallisessa liikkumisessa ja siirtymisessä sekä sopivaan asentoon.
 • Potilaan fyysinen ja psyykkinen turvallisuus.
 • Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan hieronnan toteuttaminen ja toteutuneen hoidon arvioiminen.
 • Raajanivelten liikkuvuutta edistävän hieronnan toteutus.
 • Pehmytkudoksien kireyttä lieventävien hoitomenetelmien ja nivelkäsittelyjen toteutus.
 • Lihasten aktiiviset ja passiiviset venytykset.
 • Raajanivelten turvotusta vähentävien tukisidosten ja teippauksien toteutus.
 • Hiertymien ja muiden ihovaurioiden hoitaminen.
 • Urheilijan hierominen laji, harjoitus- ja kilpailukauden tavoitteet ja rytmitys sekä palautumisen tarve huomioiden.
 • Urheiluvammojen ehkäiseminen ja niiden hoitamisen ohjaaminen urheilijan osaamisen rajoissa.
 • Muiden asiantuntijoiden ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden konsultoinnit potilaan lihashuollon arvioinnissa.
 • Virheellisiä liikemalleja korjaavat lihaksia vahvistavat ja kehon hallintaa edistävät sekä palauttavat harjoitteet.
 • Tavallisimpien kansansairauksien ennaltaehkäiseminen osana hoitamista.
 • Liikuntapaikkojen turvallisuussuunnitelmat ja liikunnanohjaustilanteen riskikartoitus.
 • Liikuntaympäristön ja varusteiden soveltuvuus, turvallisuus ja hygieenisyys.
 • Liikuntamuotojen ja liikunnan rasittavuuteen liittyvät turvallisuusnäkökohdat.
 • Liikuntaympäristön saavutettavuus, esteettömyys ja viihtyisyys.
 • Hoidon jatkuvuuden varmistamisen kirjaukset.
 • Kestävän kehityksen periaatteiden mukainen toiminta.

Potilaan ohjaaminen

 • Liikunnan eettiset periaatteet ja arvot ohjaamisen perustana.
 • Terveystavoitteelliset liikuntasuositukset.
 • Ohjatun liikunnan vakuutuskäytännöt.
 • Kansalliset ravitsemussuositukset pää- ja suojaravintoaineista, niiden merkitys hyvinvointiin sekä oikea ateriarytmi ja energiatasapaino.
 • Ravitsemussuositukset ennen fyysistä suoritusta, suorituksen aikana ja palautumisvaiheessa.
 • Terveellisiin elämäntapoihin ja elämäntapojen tarkkailu ja arviointi.
 • Tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien ehkäisy ja omahoito.
 • Liikunnan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen merkitys.
 • Tavallisimpien kansansairauksien riskitekijöiden tunnistaminen ja niiden ennaltaehkäisy.
 • Elämäntapamuutosten tarpeen tunnistaminen ja arvioiminen.
 • Terveydentilaa ja toimintakykyä kuvaavien tavallisimpien mittaustuloksien seurantaan kannustaminen.
 • Painonhallinnan ja päihteiden käytön vaikutukset hyvinvointiin ja liikuntasuoritukseen.
 • Potilaan omahoidon ja kirjallisien omahoito-ohjeiden käyttö.
 • Urheilijan ohjaaminen muun terveydenhuollon tai liikunta-alan ammattihenkilön hoitoon tai ohjaukseen.
 • Motorisia yksikköjä aktivoivat harjoitteet.
 • Pysyvään liikunnalliseen elämäntapaan ohjaaminen.
 • Vaihtoehtoiset liikuntamuodot ja harjoitteet.
 • Ohjauksen kirjaaminen henkilötietojen käsittelyä ja säilyttämistä koskevien säädösten mukaisesti.
 • Ohjaamisen jatkuvuuden varmistamisen kirjaukset.
 • Antidoping-säännökset.

Fysikaaliset hoidot ja ensiapu

 • Kylmä- ja pintalämpöhoidot sekä TENS-hoitojen antaminen.
 • Tarvittavien ensiapuvälineiden saatavuuden varmistaminen.
 • Ensiavun antaminen ja jatkohoitoon toimittaminen sairaus- ja tapaturmatilanteissa.
 • Tapaturmasta tai sairastumisesta tiedottaminen.

Asiakaspalvelu, viestintä ja työyhteisössä toimiminen

 • Potilaan kohtaaminen, kommunikointi, kielitaito ja ymmärretyksi tulemisen varmistaminen.
 • Yhteistyökykyinen toiminta erilaisten potilaiden kanssa.
 • Yhteistyösuunnitelman laatiminen ja verkostoituminen hieronta-alan ammattilaisten kanssa.
 • Viestintä ja kansainvälinen vuorovaikutus hieronta-alalla.
 • Muutosprosessiin ja ohjausosaamiseen liittyviä luotettavia lähteitä.
 • Ammatillisten tiedonhankinnantaitojen kehittäminen ja tiedon luotettavuuden arvioiminen.
 • Työlainsäädännön määräykset ja työsopimuksen ehdot.
 • Työyhteisön toimintaperiaatteet ja -ohjeet.
 • Työturvallisuuslait ja -asetukset sekä työyksikön turvallisuussuunnitelma.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöä ohjaavat säädökset ja eettiset ohjeet.
 • Omista työtehtävistä vastaaminen noudattaen työyhteisön toimintaperiaatteita ja -ohjeita.
 • Asiakaspalaute ja palautteen ammatillinen vastaanottaminen, sen dokumentoiminen ja hyödyntäminen.
 • Itsearviointi ja palautteet ammattitaidon ja sen riittävyyden kehittämisessä.
 • Työn laadun arviointi ja työyhteisön kehittämissuunnitelma.
 • Oman toiminnan vaikutus työyhteisön hyvinvointiin.
 • Omasta psyykkisestä työ- ja toimintakyvystä huolehtiminen.
 • Yrittäjän ja työntekijän apuna toimivat oman alueen toimijat ja organisaatiot.

Yrittäjänä toimiminen

 • Ammatinharjoittamista ja yritystoimintaa ohjaavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä ohjaavat säädökset ja eettiset ohjeet sekä kestävän kehityksen periaatteet.
 • Yritysmuoto, yrityksen perustamisasiakirjat sekä mahdollisesti tarvittavat lupahakemukset ja muut sopimusasiakirjat toimialaa koskevien säädösten mukaisesti.
 • Yritystoiminnan aloittamisessa tarvittavat ilmoitus-, rekisteröinti-, vero- ja vakuutuslomakkeet.
 • Liiketoiminnan toimitilat, tarvittavat kalusteet, välineet ja laitteet
 • Toimipisteen sijainti ja sen tarjoamat nykyiset ja lähitulevaisuuden asiakasryhmät, palvelut ja tuotteet.
 • Liiketoiminnan aloittamissuunnitelman arvioiminen ja kehittäminen.
 • Talouden suunnittelu ja tuotteiden hinnoittelu.
 • Kirjanpidon, kassavirran ja kannattavuuden seuranta ja arviointi.
 • Liiketoiminnan myynti- ja markkinointimenetelmät.
 • Liiketoiminnan tulevaisuuden suunnitelma, riskit ja mahdollisuudet.
 • Liiketoiminnan kannalta keskeisten sidosryhmien välinen yhteistyö.
 • Yrittäjämäisen toiminnan ja johtajuuden kehittäminen hierojan työssä.
 • Hierojan ammatin arvostuksen edistäminen.
 • Hierontatyön kehittämisen kohteet itsearvioinnin sekä potilailta ja alan ammattihenkilöiltä saadun palautteen perusteella.
 • Liiketoiminnan palvelujen nykyiset markkinat, vallitseva kilpailutilanne ja tärkeimmät kilpailijat.
 • Toimipisteen sijoittuminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään.

.

Hieronnan ammattitutkinnon suorittamisen jälkeen

Hieronnan ammattitutkinnon suorittamisen jälkeen haetaan koulutettu hieroja -ammattinimikkeen käyttöoikeutta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ohjeiden mukaisesti. Hieronnan ammattitutkinnon suorittaneen rekisteröinti terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin tapahtuu koulutettu hieroja -nimikkeellä. Koulutettu hieroja on nimikesuojattu ammattihenkilö terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaisesti.

.

.