Hakemuksen etuliite

 

Infoa Tampereen Urheiluhierojakoulun hieroja- ja urheiluhierojakurssille hakeutuvalle

Tervetuloa hakijaksi oppilaitokseemme, joka on perustettu 20.03.1987. Olet hakeutumassa opiskelemaan sosiaali- ja terveysalalle, jossa on arvostettuja ammatteja mukaan lukien koulutettu hieroja.

Terveydenhuollon ja myös hierojan tehtävänä on edistää ihmisten terveyttä, ehkäistä sairauksia sekä parantaa ja hoitaa sairaita ihmisiä. Hierojan työ on ihmisläheistä ja vastuullista asiakaspalvelussa tapahtuvaa hoitotyötä.

Tampereen Urheiluhierojakoululla (TU) on pitkä historia urheiluhierojien koulutuksessa. Yli 30 vuoden ajan olemme kehittäneet toimintaamme pysyäksemme Suomen kirkkaimmassa kärjessä urheiluhierojien koulutuksessa. Oppilaamme ovat valmistuneet näyttötutkinnosta aina korkeimmalla valmistumisprosentilla, joka on ollut koko 2000-luku laskien yli 99 %. Viime kesänä valmistumisprosentti oli jälleen 100.

Teemme yhteistyötä monien urheiluseurojen sekä SM- ja MM-tason urheilijoiden kanssa. Oppilaamme suorittavat osan käytännön työharjoitteluistaan urheilijoita hoitamalla ja saavat näin ajantasaista oppia ja kokemusta tämän hetken Suomen eturivin urheilijoiden lihashuollosta, urheilemisesta ja terveydestä. Olemme mukana ja apuna urheilijoiden harjoitus- ja kilpailukaudella. Lisäksi työharjoittelua tehdään koulumme oppilasklinikalla, jossa käy paljon eri ikäisiä ja kuntoisia asiakkaita.

Mitä tulee tietää Tampereen Urheiluhierojakoulusta ja urheiluhierojan ammatista?

TU:ssa urheiluhierojakoulutus kestää noin 10 kuukautta. Koulutuksen lopussa jokaisen opiskelijan tavoitteena on suorittaa näyttötutkintona koulutetun hierojan ammattitutkinto, joka on useamman päivän mittainen tilaisuus. Tutkintotilaisuudessa on tavoitteena saada osoitetuksi hierojan ammatin tutkinnon perusteiden mukainen osaaminen, jonka arviointia suorittaa koulun ulkopuolinen arvioitsijaryhmä. Hyväksytyn tutkinnon suorittamisen jälkeen on oikeus käyttää laissa suojattua ammattinimikettä – koulutettu hieroja. Koulutettu hieroja on oikeutettu potilasvahinkovakuutukseen ja lisäksi hän saa arvonlisäverovapauden.

Hierojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö kuuluu terveydenhuollon ammattihenkilöstöön, jonka lupahallintoa ohjaa, valvoo ja hoitaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Urheiluhierojaksi opiskeleminen vaatii sitoutumista koko koulutuksen ajaksi. Opiskelu on täysipäiväistä ja käytännön työharjoittelua suoritetaan osittain myös iltaisin ja viikonloppuisin, myös urheilijoiden ja urheilujoukkueiden mukana. Urheiluhierojalta vaaditaan joustavuutta, koska aikataulut joukkueiden kanssa saattavat vaihdella paljon. Jo opiskeluaikana käytännön työharjoittelu on fyysistä.  Opiskelijalta edellytetään hyvää fyysistä sekä psyykkistä kuntoa.

Hierojan työ vaatii hyvää ergonomiaa ja paljon hierontatyöhön liittyvää tekniikkaharjoitusta. Ammatti sopii myös pienikokoisille ihmisille, koska hieronta on suurelta osin tekniikkalaji. Urheiluhierojan on hyvä olla myös itse aktiivinen liikkuja ja kiinnostunut eri urheilulajeista. Opiskeluaikanakin on hyvä harrastaa liikuntaa, joka auttaa palautumaan työharjoittelun fyysisistä ja psyykkisistä rasituksista ja antaa voimia myös teorian opiskelemiseen.

Ryhmässä työskenteleminen korostuu opiskeluvuoden aikana ja urheiluhierojan ammattiin kuuluu myös ryhmän ohjaaminen, jota harjoittelemme erilaisilla urheilu- ja lihashuoltoteemoilla. Opiskeluaika on tiivistä työskentelyä ja hyvä ryhmähenki tuo hyvän perustan onnistuneelle opiskeluvuodelle.

Lukuvuoden aikana opiskellaan ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa teoriassa ja käytännössä. Teoriamäärä on suuri ja se vaatii opiskelijoilta aktiivisuutta myös kouluajan ulkopuolella jopa enemmän kuin mihin on aikaisemmissa opinnoissa totuttu. Latinankielinen ja lääketieteellinen termistö on monelle opiskelijalle alussa hankalaa, mutta sinnikäs lukeminen auttaa oppimisessa. Jos sinulla on ollut aikaisemmin ongelmia oppimisen kanssa, esim. lukihäiriö, on meidän hyvä tietää asiasta. Silloin voimme huomioida myös sen henkilökohtaista opin polkua suunniteltaessa.

Terveyden ammattihenkilöitä velvoittavat lait ja asetukset.

Samat lait ja asetukset koskevat myös opiskelijoita opintojen aikana. Jos opiskeluvaiheessa tapahtuu rikkomuksia, käsitellään tapauksia samalla vakavuudella kuin terveydenhuollon ammattihenkilöitä vastaavassa tilanteessa. Opiskeluaikana tulee eteen monia tilanteita, jotka ovat arkaluonteisia asiakkaille ja niiden käsittely kuuluu olennaisena osana hierojan ammattiin. Vaitiolovelvollisuus on yksi merkittävimmistä asioista niin opiskeluaikana kuin ammattilaisena, sekä työssä että vapaa-ajalla.

Koulutuksen rahoitus

Opintoihin liittyviä kustannuksia

  • Kurssimaksu
  • Ensiapaukoulutuksen maksu
  • Tutkinnon arviointimaksu
  • Valviran todistus rekisteröinnistä

Opiskelija voi rahoittaa opintojaan mm. seuraavanlaisesti:

1. Opintotuki

Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulo opiskelun aikana. Opintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus.

  • Opintorahan määrä riippuu oppilaitoksesta, iästäsi, asumismuodostasi, siviilisäädystäsi ja tietyissä tilanteissa myös vanhempiesi tuloista.
  • Asumislisäsi määrä on 80 % vuokrasopimuksessa mainituista hyväksyttävistä asumismenoistasi.
  • Opintolainan valtiontakauksen suuruus riippuu iästäsi ja oppilaitoksestasi.

Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat oppilaitokseen hyväksyminen, päätoiminen opiskelu, opinnoissa edistyminen ja taloudellisen tuen tarve. Kaikki tuet ovat henkilökohtaisia, lue lisää opintotuesta Kelan sivuilta.

2. Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Omaehtoisia opintoja on voinut tietyin edellytyksin opiskella menettämättä työttömyysetuutta v. 2010 alusta lukien. Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua. 

Opiskelun tukemisesta on sovittava TE -toimiston kanssa, jonka jälkeen maksetaan opintojen ajalta työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Lisäksi maksetaan ylläpitokorvausta. Työttömyysetuuden tasosta saa tarkempia tietoja omasta työttömyyskassasta tai Kansaneläkelaitoksesta. 

Opiskelijaksi ottamisen este

Opas SORA-säädösten ja -määräysten toimeenpanoon ammattikoulutuksessa avaa koulutuksen järjestäjälle keinoja puuttua opiskeluun soveltuvuuteen. Lue lisää tästä.

Välikoe ja sen merkitys opintoihin

Opintojen puolivälissä suoritetaan välikoe, jonka perusteella tarkistetaan opiskelijan henkilökohtaista suunnitelmaa (HOKS) vaadittavien taitojen hankkimiseksi ja  tutkinnon  suorittamiseksi. Opintomenestymisen riittämättömyyden vuoksi oppilas voidaan siirtää jatkamaan opintojaan seuraavalle kurssille.

Vakuutukset

Oppilaitoksella on tapaturmavakuutus, joka on voimassa koulun alueella varsinaisella kouluajalla, opetuksen aikana, liikuntatunneilla, välitunneilla ja otettaessa osaa koulun opetussuunnitelman puitteissa järjestettyyn toimintaan sekä niihin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla. Opiskelijat kuuluvat Tampereen kaupungin ylläpitämän opiskeluterveydenhuollon piiriin. Oppilaitoksella on potilasvakuutus hoitotilanteita varten.

Tämä on lyhyt tiivistys urheiluhierojan ammatista ja opiskelusta Tampereen Urheiluhierojakoulussa. Mikäli haluat tietää lisää urheiluhierojan ammatista, koulutuksesta tai hierojan ammattitutkinnosta, tutustu www.tu.fi -sivujen kattavaan koulutusesittelyyn.

Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä oppilaitokseemme joko puhelimitse 0505 131415 (klo 10-14) tai sähköpostitse tu@tu.fi

Täytä hakemus huolellisesti jokainen kysymys huomioiden.