Skip to main content

Urheiluhierojakoulutus | Hierojakoulutus | INFO

Hierojan ammattitutkintoon valmistava Urheiluhierojakoulutus, joka sisältää Liikunnan ammattitutkinnosta Yksilöllinen liikunnanohjaus -tutkinnonosan - Personal Trainer koulutuksen.

 

Yleistä:

Työ sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla on ihmisläheistä ja vastuullista asiakaspalvelussa tapahtuvaa työtä. Terveydenhuollon, hierojan ja myös liikunnan ohjaamisen tehtävänä on edistää terveyttä, ehkäistä sairauksia sekä laatia asiakkaalle kattava terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävä liikuntasuunnitelma sekä ohjata asiakasta sen toteuttamisessa. Urheiluhieroja lisäksi hoitaa sairauksia sekä toimii osana urheilijan lihashuoltoa edesauttamassa urheilijaa tavoitteidensa saavuttamisessa. 

 

Tampereen Urheiluhierojakoulun (TU) urheiluhierojakoulutus on ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta. TU on julkisen viranomaisen valvonnan alainen oppilaitos, joka toimii Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen järjestämisluvalla.

Tampereen Urheiluhierojakoululla on pitkä historia urheiluhierojien koulutuksessa. Vuodesta 1987 alkaen olemme kehittäneet toimintaamme pysyäksemme Suomen kirkkaimmassa kärjessä urheiluhierojien koulutuksessa. Oppilaamme ovat valmistuneet näyttötutkinnosta aina korkeimmalla valmistumisprosentilla, joka tänäkin vuonna lähentelee 100 %. 

Teemme yhteistyötä monien urheiluseurojen sekä SM- ja MM-tason urheilijoiden kanssa. Oppilaat suorittavat osan käytännön työharjoitteluistaan urheilijoita hoitamalla ja saavat näin ajantasaista oppia ja kokemusta tämän hetken Suomen eturivin urheilijoiden lihashuollosta, urheilemisesta ja terveydestä. Olemme mukana ja apuna urheilijoiden harjoitus- ja kilpakaudella. Lisäksi työharjoittelua tehdään koulumme oppilasklinikalla, jossa käy paljon eri ikäisiä ja kuntoisia asiakkaita. 

Urheiluhierojakoulutus kestää yli vuoden. Koulutuksen lopussa jokaisen opiskelijan tavoitteena on suorittaa näyttötutkintona koulutetun hierojan ammattitutkinto, joka on useamman päivän mittainen tilaisuus. Tutkintotilaisuudessa on tavoitteena saada osoitetuksi hierojan ammatin tutkinnon perusteiden mukainen osaaminen, jonka arviointia suorittaa koulun ulkopuolinen arvioitsijaryhmä. Hyväksytyn tutkinnon suorittamisen jälkeen on oikeus käyttää laissa suojattua ammattinimikettä – koulutettu hieroja. Koulutettu hieroja on oikeutettu potilasvahinkovakuutukseen ja lisäksi hän saa arvonlisäverovapauden.

 

Hierojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö kuuluu terveydenhuollon ammattihenkilöstöön, jonka lupahallintoa ohjaa, valvoo ja hoitaa sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Urheiluhierojaksi opiskeleminen vaatii sitoutumista koko koulutuksen ajaksi. Opiskelu on täysipäiväistä ja käytännön työharjoittelua suoritetaan osittain myös iltaisin ja viikonloppuisin urheilijoiden ja urheilujoukkueiden mukana. Urheiluhierojalta vaaditaan paljon joustavuutta, koska aikataulut joukkueiden kanssa saattavat vaihdella paljon. Jo opiskeluaikana käytännön työharjoittelu on fyysistä.  Opiskelijalta edellytetään hyvää fyysistä sekä psyykkistä kuntoa

Urheiluhierojakurssi on erityisen laaja ja vaativa. Oppimisympäristössä suurin osa teorialuennoista on netissä, josta pääsee lisäksi katsomaan yli 800 hierontaotevideota, aktiivisia- ja passiivisia venytyksiä sekä 3D -anatomian luentoja. Saat vuodessa ammatin ja lisäpotkua jatko-opintoihin.

 

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

  • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
  • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
  • veriteitse tarttuva sairaus, joka saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Jos on ollut aikaisemmin fyysisiä tai psyykkisiä sairauksia tai vammoja, on niistä hyvä kertoa hakeutumisvaiheessa. Pystymme näin suunnittelemaan henkilökohtaisen oppimisen polun mahdolliset rajoitteet huomioiden.

Hierojan työ vaatii hyvää ergonomiaa ja paljon hierontatyöhön liittyvää tekniikkaharjoitusta. Ammatti sopii myös pienikokoisille ihmisille, koska hieronta on suurelta osin tekniikkalaji. Urheiluhierojan on hyvä olla myös itse aktiivinen liikkuja ja kiinnostunut eri urheilulajeista. Opiskeluaikanakin on hyvä harrastaa liikuntaa, joka auttaa palautumaan työharjoittelun fyysisistä ja psyykkisistä rasituksista ja antaa voimia myös teorian opiskelemiseen.

Ryhmässä työskenteleminen korostuu opiskeluvuoden aikana ja urheiluhierojan ammattiin kuuluu myös ryhmän ohjaaminen, jota harjoittelemme erilaisilla urheilu- ja lihashuoltoteemoilla. Opiskeluaika on tiivistä työskentelyä ja hyvä ryhmähenki tuo hyvän perustan onnistuneelle opiskeluvuodelle.

Lukuvuoden aikana opiskellaan ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa teoriassa ja käytännössä. Teoriamäärä on suuri ja se vaatii opiskelijoilta aktiivisuutta myös kouluajan ulkopuolella jopa enemmän kuin mihin on aikaisemmissa opinnoissa totuttu. Latinankielinen ja lääketieteellinen termistö on monelle opiskelijalle alussa hankalaa, mutta sinnikäs lukeminen auttaa oppimisessa. Jos sinulla on ollut aikaisemmin ongelmia oppimisen kanssa, esim. lukihäiriö, on meidän hyvä tietää asiasta. Silloin voimme huomioida myös sen henkilökohtaista opin polkua suunniteltaessa.

Terveyden ammattihenkilöitä velvoittavat lait ja asetukset. Samat lait ja asetukset koskevat myös opiskelijoita opintojen aikana. Jos opiskeluvaiheessa tapahtuu rikkomuksia, käsitellään tapauksia samalla vakavuudella kuin terveydenhuollon ammattihenkilöitä vastaavassa tilanteessa. Opiskeluaikana tulee eteen monia tilanteita, jotka ovat arkaluonteisia asiakkaille ja niiden käsittely kuuluu olennaisena osana hierojan ammattiin. Vaitiolovelvollisuus on yksi merkittävimmistä asioista niin opiskeluaikana kuin ammattilaisena, sekä työssä että vapaa-ajalla.

 

Huumausainetestaukseen liittyvät säännökset koskevat kaikkien koulutusalojen tutkintoja.

Koulutuksen järjestäjä TU voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos:

  • on perusteltua aihetta epäillä opiskelijan huumausaineiden vaikutuksen alaisena olemisesta opintoihin kuuluvissa käytännön työtehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on huumeriippuvuus
  • opiskelijan pitää toimia erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä vaativissa tehtävissä
  • huumeiden vaikutuksen alaisena tai niistä riippuvaisena opiskelijana
   • vaarantaa vakavasti itsensä tai toisen henkeä ja terveyttä
   • vaarantaa vakavasti liikenteen turvallisuutta
   • vaarantaa vakavasti salassapitosäännöksin suojattuja tietoja
   • lisää merkittävästi huumaavien aineiden laitonta kauppaa ja leviämistä.

 

Tilastoja

--

 

Urheiluhierontaklinikalla hoidetaan urheilijoita useista eri lajeista:

--

 

Kursseille on valittu oppilaita seuraavista maakunnista:

--